Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ( ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ )

                             ΠΛΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (324 Α – C)

Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται ― οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη ― ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. ὡς μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται.

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα "Οὐδείς γάρ κολάζει τούς ἀδικοῦντας .....και διδακτόν ἀρετήν".
Β. 1.Σε αυτή την ενότητα ο Πρωταγόρας αναφέρεται στο σκοπό της τιμωρίας. Ποιός είναι αυτός;

2. Πώς κατά τον Πρωταγόρα η επιβολή της ποινής αποδεικνύει το διδακτό της πολιτικής αρετής; Να κρίνετε την εγκυρότητα του επιχειρήματός του.
 
3. Ποια διαφορά παρουσιάζει η σωκρατική αμφισβήτηση σε σχέση με την αμφισβήτηση των σοφιστών;

4.α Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις  της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐθέλεις, ἄνθρωποι, θηρίον, χάριν, κολασθέντα
β. Με ποιές από τις λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω: πρόθεση , χειροκροτώ , διόπτρα , απόδημος , συκοφάντης  


ΑΓΝΩΣΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ :
Ἡγοῦμαι δέ, ἄνδρες δικασταί, περὶ μὲν τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος οὐχ ἕξειν αὐτοὺς τι λέξουσιν: ἀναβαίνοντες δ᾽ ὑμᾶς ἐξαιτήσονται καὶ ἀντιβολήσουσιν, οὐκ ἀξιοῦντες τοῦ Ἀλκιβιάδου ὑιέος τοσαύτην δειλίαν καταγνῶναι, ὡς ἐκεῖνον πολλῶν ἀγαθῶν ἀλλ᾽ οὐχὶ πολλῶν κακῶν αἴτιον γεγενημένον: ὃν εἰ τηλικοῦτον ὄντα ἀπεκτείνατε, ὅτε πρῶτον εἰς ὑμᾶς ἐλάβετε ἐξαμαρτάνοντα, οὐκ ἂν ἐγένοντο συμφοραὶ τοσαῦται τῇ πόλει. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ, ἄνδρες δικασταί, εἶναι, εἰ αὐτοῦ μὲν ἐκείνου θάνατον κατέγνωτε, τοῦ δὲ ὑιεος ἀδικοῦντος δι᾽ ἐκεῖνον ἀποψηφιεῖσθε, ὃς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐτόλμα μεθ᾽ ὑμῶν μάχεσθαι, δὲ πατὴρ αὐτοῦ μετὰ τῶν πολεμίων ἠξίου στρατεύεσθαι.
Λυσίου , Κατά Αλκιβιάδου λιποταξίου 16-17
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.                                                                   
2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των παρακάτω λέξεων.
υἱέος : δοτική ενικού
πολλῶν : αιτιατική πληθυντικού αριθμού συγκριτικού βαθμού αρσενικού γένους
ἄνδρες : γενική και δοτική πληθυντικού
πράγματος  : δοτική πληθυντικού
δικασταί   :  κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού

 3.  Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :
ἕξειν  : β΄ενικό ευκτικής αορ. ίδιας φωνής
ἀναβαίνοντος : β΄ενικό προστακτικη αόρ. ίδιας φωνής
ἀποκτείνατε : γ΄πληθ. οριστική μέλλοντα ίδιας φωνής
κατέγνωτε : απαρέμφατο ίδιου χρόνου
έγένοντο: ονομαστική πληθυντικού ουδέτερου γένους μετοχή πρκ
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις με τα έντονα γράμματα.

5α. ὅτε πρῶτον εἰς ὑμᾶς ἐλάβετε ἐξαμαρτάνοντα :  Η παραπάνω δευτερ. πρόταση να συμπτυχθεί σε μετοχή.
β. Ἡγοῦμαι δέ, ἄνδρες δικασταί, περὶ μὲν τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος οὐχ ἕξειν αὐτοὺς   τι  λέξουσιν: Να βρεθεί η δευτ. πρόταση και να σχολιαστεί.Κ Α Λ Α      Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  !!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου